Klachtenregeling / vertrouwenscontactpersoon

Op 1 augustus 1998 is de zogenaamde Kwaliteitswet in werking getreden. Deze wet verplicht scholen onder meer een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school, zoals teamleden, leerlingen en ouders. In de klachtenregeling staat beschreven hoe omgegaan dient te worden met klachten.

Als belangrijke personen binnen de klachtenregeling,worden genoemd,
-de vertrouwenscontactpersoon
-de vertrouwenspersoon en
-de klachtencommissie

Als ouders een klacht hebben over een beslissing van de school, kunnen ze als eerste contact op nemen met de betrokken leerkracht, de directeur of de MR. In de genoemde volgorde. Op maandag van 14.10 tot 15.10 is de schoolleider indien mogelijk beschikbaar als u problemen ondervindt. U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken. Levert dat niets op dan kunnen ouders zich wenden tot de MR en daarna tot de vertrouwenscontactpersoon, die eventueel verwijst naar de vertrouwenspersoon. Beiden zijn aangesteld om ouders, kinderen en leerkrachten met klachten van algemene aard en machtsmisbruik de gelegenheid te geven deze uit te spreken.

De vertrouwenscontactpersoon fungeert als een soort 'tussenpersoon'. Voor onze school is dat Ellen Hoornsman.

De vertrouwenspersoon onderzoekt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden en beoordeelt ook of de gebeurtenis wel een aanleiding vormt voor een klacht. Als de situatie zich voordoet, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure. Deze externe vertrouwenspersoon, die vooral een taak heeft in de opvang en hulpverlening, begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.

GGD Hollands Noorden
T.a.v. Externe Vertrouwenspersoon (E. Labree / T Geerdes Maas)
Antwoordnummer 528
1740 VB Schagen
Tel. 088-010 05 55